ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງ​ເຊກອງ

​ຂະ​ແໜງ​ຈັດ​ຕັ້ງ-ພະ​ນັກ​ງານ

ພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະແນກງານ

1.)   ທີ່ຕັ້ງແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-​ພະນັກງານແມ່ນຂະແໜງໜື່ງໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປະຈໍາແຂວງເຊກອງ ( ​ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: ຈຕ), ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພະແນໃນການຄຸ້ມຄອງແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ.

2.)  ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

1)     ຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່າງຄໍາແນະນໍາ, ​ແຈ້ງການແລະ ໜັງສືສະເໜີຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຈັດຕັ້ງ​-ພະນັກງານໃຫ້ຄະນະພະແນກພິຈາລະນາ.

2)    ຄົ້ນຄ້ວາ, ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະພະແນກກ່ຽວກັບການປັບປຸງພາລະບົດບາດແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ພາຍໃນສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນ.

3)    ຄົ້ນຄ້ວາ, ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະພະແນກ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງງານບໍລິຫານ ປະເພດຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດສິດຄຸ້ມຄອງ.

4)    ຂື້ນແຜນພັດທະນາ ບໍາລຸ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໄລຍະສັ້ນ, ​ໄລຍະຍາວແລະ ຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອບັນຈຸສັບຊ້ອນແລະ ຈັດວາງເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານພາຍໃນພະແນ.

5)    ພົວພັນ, ສົມທົບ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດກົດໝາຍລັດຖະກອນແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

6)    ຄຸ້ມຄອງແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະກອນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຍົກຍ້າຍອອກ-ຮັບເຂົ້າ, ການອອກຮັບເບ້ຍບໍານານ-ບໍານານ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນແລະ ອື່ນໆ.

7)    ຄຸ້ມຄອງ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິລັດຖະກອນດ້ານຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ, ສໍາເນົາເອກະສານກ່ຽວກັລຜົນງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນຂອບເຂດສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນ.

8)    ຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍລັດຖະກອນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

9)    ຂື້ນແຜນ, ສະຫູຸບແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.)  ຂອບເຂດສິດ ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

1)     ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາແນະນໍາແລະແຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານເພື່ອສະເໜີຄະນະພະແນກ ພິຈາລະນາ.

2)    ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເໜີຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ.

3)    ສະເໜີປັບປຸງວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນ.

4)    ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ.

5)    ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນແລະ ຂັ້ນເທິງ.

4.)  ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັງານ ປະກອບມີຫົວໜ້າຂະແໜງ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 1 ທ່ານ, ມີຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລະ ພັກງານວິຊາການ, ​ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານ ຄື: ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ-ນະໂຍບາຍແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ.

ລາຍຊື່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ​​ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ:

/

ຊື່ແລະ ນາມສະກຸນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ທີ່ຢູ່ Email ​ແລະເບີ​​ໂທລະສັບ

1

ທ່ານ ......................

ຫົວໜ້າຂະແໜງ

Mobile: 020 ...

Email:

2

ທ່ານ ວິໄລສັກ ມອນທະວີ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

Mobile: 020 5462 0449

Email:

3

ທ່ານ ຈັນສະໄໝ ຫຼິ່ນຖະໜອມ

ວິຊາການ 

Mobile: 020 ​..

Email:

4

ທ່ານ ປີ​ຊາ ສິງ​ສັກ​ສິດ

​ວິ​ຊາ​ການ

Mobile: 020...

Email:

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນ​ມີ​ໄຊ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)038 211024, ແຟກ:(+856)038 211024, ມືຖື: 020 55121635
Powered by Joomla 1.7 Templates